Case: Communicatiestrategie Modernisering OmgevingsveiligheidDraagvlak voor het programma Modernisering Omgevingsveiligheid

Het programma Modernisering Omgevingsveiligheid (MOV) heeft Successupport gevraagd om te ondersteunen bij het bekend maken van/ het creëren van draagvlak voor het programma Modernisering Omgevingsveiligheid.

Er was geen goede en actuele strategie voor het betrekken van de interne en externe doelgroepen. Wel een communicatieplan, maar dat was gedateerd en is bovendien niet ‘van de grond’ gekomen. Veel communicatie verliep via notities en verslagen, mensen werden onvoldoende getriggerd of geënthousiasmeerd op andere manieren. Successupport heeft een communicatiestrategie ontwikkeld en daarnaast geparticipeerd in een ontwikkelgroep die een toolkit Omgevingsveiligheid voor gemeenten heeft vormgegeven. Voor deze ontwikkelgroep hebben we stakeholder-sessies begeleid, teksten ontwikkeld en een design van de toolkit verzorgd.


Stakeholders

Het Programma Modernisering heeft zeer veel interne en externe stakeholders, denk aan:

·       Intern:

Programma’s en projecten binnen het Ministerie van I en W (denk aan programma Omgevingswet/DSO) en

aanpalende Ministeries

·       Extern:

Gemeenten en provincies

Veiligheidsregio’s en GGD’s,

bedrijfsleven, burgers

Koepels als VNG en IPO


Aanpak

Collega Karine van den Noort heeft als projectleider dit project begeleid, samen met enkele collega’s uit het team van Successupport. We zijn gestart met een quick scan van de situatie voor de communicatiestrategie, o.a. door stakeholders te interviewen. Waar is hun bekendheid met het programma? Waar zijn hiaten en hoe kunnen we deze kennisachterstand verkleinen? Vervolgens is een communicatiestrategie opgesteld volgens het Strategisch Communicatie Frame van Betteke van Ruler. Bovendien is ook een stakeholdersanalyse gedaan van het gehele ‘krachtenveld’ van stakeholders.

Gelijktijdig hebben we geparticipeerd in een ontwikkelgroep voor een toolkit voor gemeenten. In diverse werksessies en met input uit een stakeholders bijeenkomst (door Successupport) begeleid is het raamwerk voor deze toolkit ontstaan. Vervolgens hebben wij hiervoor een design gemaakt. 

Een van de projectgroepleden, Leonie Mentink, directeur bij AVIV over onze inzet:

“Vanuit het project Modernisering Omgevingsveiligheid is een ontwikkelgroep samengesteld door het ministerie van I&W voor de invulling van het aspect risicocommunicatie. Ik heb met Successupport geparticipeerd in de ontwikkelgroep van de toolkit Omgevingsveiligheid en vond hun bijdrage professioneel en van een hoog kennisniveau. Ze hebben een goed beeld van de overheid en de daarbij horende mogelijkheden maar ook de valkuilen. Ze weten de problematiek goed om te zetten in passende oplossingen. Dit alles in goed overleg en samenwerking.”


Resultaat

Het belangrijkste resultaat is dat alle betrokken partijen een eenduidige kijk hebben op de aanpak voor de communicatie en de invulling, vormgeving en bouw van de toolkit. Daarnaast ligt er nu een ontwerp voor zowel strategie als toolkit, waar het vaste projectteam op kan doorbouwen.